ایتالیا OMC – عصر جدید ایرانیان

ایتالیا OMC

تاریخچه ایتالیا OMC

1f

2f

3f

4f

5f

6f

7f

8f

9f

10f

12f

…………………………………………………………………………

دانلود فایل pdf نقشه جایگاه نمایشگاه

…………………………………………………………………………

هزینه های ثبت نام در نمایشگاه و غرفه

…………………………………………………………………………

 SHELL SYSTEM & TURNKEY PACKAGE

…………………………………………………………………………

برنامه بازدید از نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز

…………………………………………………………………………

دعوت نامه به همراه گواهینامه

…………………………………………………………………………

فرم مشخصات فردی فرم غرفه آرایی فرم درخواست هتل و بلیط هواپیما