قزاقستان – عصر جدید ایرانیان

قزاقستان

تاریخچه قزاقستان

…………………………………………………………………………

دانلود کاتالوگ مربوط به نمایشگاه

…………………………………………………………………………

هزینه های ثبت نام در نمایشگاه و غرفه

…………………………………………………………………………

دعوت نامه به همراه گواهینامه

…………………………………………………………………………

برنامه بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

…………………………………………………………………………

فرم مشخصات فردی فرم غرفه آرایی فرم درخواست هتل و بلیط هواپیما