غرفه آرایی – عصر جدید ایرانیان

غرفه آرایی

نام شرکت

رنگ سازمانی

زمینه فعالیت

نام نمایشگاه مورد مشارکت

تلفن

موبایل

ایمیل

متراژ غرفه

شماره سالن

ابعاد غرفه

شماره غرفه

از تاریخ

تا تاریخ

موقعیت غرفه

نوع سازه غرفه

تعداد طبقه غرفه

کف غرفه

آیا به VIP نیاز دارید؟

نوع VIP

کف VIP

گنجایش VIP

آیا به CIP نیاز دارید؟

آیا به انبار نیاز دارید؟

آیا به آبدارخانه نیاز دارید؟

آیا به پوستر لایت باکس نیاز دارید؟

لوگوها